Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., u svojstvu isporučitelja vodne usluge javne odvodnje, a sukladno članku 42. i 43. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj: 66/19), direktor Dragan Šipraka dipl. ing., dana 03. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje.

Ovom Odlukom Usluga odvodnja d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje određuje vrste vodne usluge javne odvodnje koje pruža na području aglomeracije, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi odnosno 1. rujna 2020. godine.