PRIPREMA EU PROJEKTA AGLOMERACIJE EU PAZIN- Središnja Istra

Predstavnici  trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. i IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., s predstavnicima Izvršitelja usluge izrade studijsko tehničke dokumentacije trgovačkim društvom PRONING DHI d.o.o. , jučer su obišli uređaje za pročišćavanju otpadnih voda u Motovunu, Kašćergi, Pazinu i Žminju radi analize postojećeg stanja i potreba na području aglomeracije EU Pazin- Središnja Istra (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj).

Analiza postojećeg stanja, između ostalog, obuhvaća procjenu postojećeg stanja na području obuhvata projekta. Odabrani ponuditelj će analizirati dostupnu dokumentaciju koja se odnosi na upravljanje vodama i vodnu infrastrukturu i ocijeniti njenu relevantnost i aktualnost. Relevantnost dokumentacije ocjenjuje se u odnosu na njenu usklađenost s zahtjevima Europske unije i Kohezijskog fonda.

Temeljem dostupne dokumentacije Izvršitelj usluge će procijeniti sukladnost postojećeg stanja na području vodoopskrbe s zahtjevima Direktive o vodi za piće EU  (98/83/EEC), odnosno na području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC), te procijeniti spremnost projekta za prijavu prema Kohezijskom Fondu.

Kvalitetno obavljena analiza postojećeg stanja jedan je od preduvjeta za pripremu plana daljnjeg rada Izvršitelja usluge te će predstavljati bitan dio Uvodnog izvješća (I faze realizacije Ugovora o izradi studijsko tehničke dokumentacije).