18. rujna 2019. godine, u Velikoj Vijećnici Grada Pazina potpisan je ugovor o usluzi izrade studijsko-tehničke dokumentacije za proširenje, rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe, javne odvodnje te pročišćavanja aglomeracije EU Pazin - Središnja Istra. 

Ovaj strateški dokument osigurat će stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga i razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj.

Vrijednost studijsko-projektne dokumentacije je 2,79 milijuna kuna od čega su veći dio iznosa, čak 85% osigurale Hrvatske vode a preostalih 15% osiguravaju Grad Pazin i Općine te partneri  IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o.

Ugovor, u trajanju od 36 mjeseci, potpisali su naručitelj Usluga odvodnja d.o.o. na čelu s direktorom Draganom Šiprakom te predstavnik izvršitelja zajednice gospodarskih subjekata iz tvrtke PRONING DHI d.o.o. Vesna Rogulja. 

Uz PRONING DHI d.o.o. zajednicu gospodarskih subjekata čine: DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37, 10 000 Zagreb, HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35, 10 000 Zagreb, te HIDROING d.o.o., T. Smičiklasa 1, 31 000 Osijek.

Ovim Ugovorom omogućit će se stvaranje osnove za izradu prijedloga i odabira najpovoljnijeg rješenja vodoopskrbnog sustava koje će u tehničkom i operativnom smislu biti usklađeno s postojećim Hrvatskim i EU zakonodavnim okvirom a istovremeno ekonomski održivo i socijalno prihvatljivo.

Gradonačelnik Krulčić naglasio je kako će se kroz pripremu EU projekta aglomeracije omogućiti bolji standard i kvaliteta života na cijelom području obuhvata projekta a utjecat će se i na smanjenje pritiska onečišćenja na okoliš na širem području Središnje Istre.  Očuvanje vodnih resursa i unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za građane Grada Pazina i susjednih Općina znači poboljšanje uvjeta života i dodatni razvoj gospodarstva.

Direktor Šipraka istaknuo je kako se provedbom aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom želi stvoriti kvalitetna stručna i tehnička osnova za optimalno i pouzdano funkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja i ispuštanja obrađenih otpadnih voda.

Aktivnosti predviđene ovim projektnim zadatkom jesu izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi projekta (CBA analiza), sa svim pratećim tehničkim, tehnološkim i okolišnim analizama; Hidraulički matematički modeli idejnih rješenja aglomeracije; Elaborat procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu te Studija utjecaja na okoliš.

Po odobrenju i prihvaćanju ove Studije očekuje se da će se kroz osamnaest mjeseci pristupiti Natječaju i Ugovoru za projektiranje, u kojem će se izraditi sva potrebna dokumentacija odnosno svi idejni i glavni projekti te sve lokacijske i građevinske dozvole potrebne za EU projekt. Nakon prihvaćanja i odobrenja projektne dokumentacije od strane nadležnih tijela pristupit će se EU Natječaju za izgradnju i samoj izgradnji odvodnje i vodoopskrbe na području Aglomeracije Pazin - Središnja Istra.

Već sada može se konstatirati da je ovo sveobuhvatan i najbolji oblik suradnje lokalnih jedinica na području Središnje Istre u cilju zaštite izvora pitke vode istarskog poluotoka i podizanja eko standarda građana u vodoopskrbi, odvodnji i vodozaštiti ovog područja.