Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav, E MV 01/18. 

Sukladno čl.  198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj  120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 9. svibnja 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: snjezana.krnjus@usluga-pazin.hr

Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Naručitelj je stavio nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje te se mole zainteresirani gospodarski subjekti  da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.