Nastavljeni su radovi na izgradnji mreže sanitarne kanalizacije naselja Stancije Pataj. Prema projektnoj dokumentaciji u ovoj fazi  izgradit će se nova 532 metra mreže u sporednim ulicama koje vode prema glavnoj prometnici u naselju, a čime će se stvoriti uvjeti za 14 novih priključaka postojećim građevinama, kao i katastarskim česticama na kojima je dopuštena gradnja. Investitor je Usluga odvodnja d.o.o., dok je izvođač radova Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta koji je ranije odabran u provedenom postupku javne nabave kao najpovoljniji izvođač. Vrijednost investicije je 750.000,00.kn, a predviđeni rok izvođenja je 60 dana.  Uz spomenute radove na mreži sanitarne kanalizacije izvodit će se i  radovi izgradnje posebne infrastrukture za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku mrežu koji se izvode fazno, a Grad Pazin je naručitelj i investitor.