Dobrodošli!

Želimo Vam dobrodošlicu na web stranice trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin. Ovom prilikom htjeli bismo Vam zahvaliti na Vašem interesu za našu tvrtku i njezine usluge. Pročišćavanje otpadnih voda je uvjet održivog razvoja u cijelom svijetu, a pogotovo na području Grada Pazina, jer se nalazimo na krškom području i na taj se način štite izvorišta pitke vode.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Pazinu postiže izvanredne rezultate pročišćene otpadne vode, među najboljima u Hrvatskoj, što kao posljedicu ima isto takve rezultate kvalitete Pazinčice.

30|03 2017

Nastavlja se izgradnja kanalizacije u središnjoj prometnici naselja Stancije Pataj nadomak Pazina

gradnjazavršena dionicadionica u izgradnjigradnja

Gradnja u glavnoj ulici vrijedna je milijun kuna, a  očekivano trajanje radova do kraja svibnja.

Radovima koji su u tijeku gradi se kolektor kroz glavnu ulicu, od “Etradexa”,  pa skoro do Kanuša. Nakon toga slijede radovi na krakovima odvodnje kroz ulice koje se spuštaju prema glavnoj prometnici. Time će se stvoriti uvjeti za spajanje 90 priključaka, dakle 70 postojećih građevina, te 20 parcela na kojima je u Stanciji Pataj dopuštana gradnja. Sustav odvodnje Stancije Pataj spojit će se na gravitacijski kolektor koji od Poslovne zone Ciburi vodi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Pazin.

05|01 2017

Gotovo sva domaćinstva u naseljima Pazinske kotline bit će spojena na sustav pročišćavanja

Stancija PatajMečarski putUlica Antuna KalcaU tijeku je gradnja sustava odvodnje fekalnih voda u naseljima Stancija Pataj i Maršeti. Investiciju u vrijednosti  4, 5 milijuna kuna vodi Usluga odvodnja Pazin.  80 %  tog iznosa podmiruju Hrvatske vode, a 20 % Grad Pazin. Uz gradnju fekalne kanalizacije poboljšava se javna rasvjeta i postavlja nova optika za potrebe telekomunikacije, vrijednosti 200 000,00 kuna.

Izgradnjom ove kanalizacije stvorit će se uvjeti za 90 priključaka, zapravo za sve izgrađene i neizgrađene parcele na tom području, a za sada je sve spremno za 25 do 30 priključaka, odnosno za priključenje gotovo 40 %, od ukupno 66 izgrađenih parcela u Stanciji Pataj i Maršetima.

Dugogodišnje nastojanje Usluge, a sada Usluge -odvodnje je spajanje naselja u Pazinskoj kotlini, udaljenih 5,5 do 6 km, pretežno gravitacijskim, a tek  manjim dijelom tlačnim sustavom odvodnje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Radi se o racionalnom sustavu odvodnje otpadnih voda, jer  ne iziskuje crpne stanice i time potrošnju električne energije, što u konačnici smanjuje ulaganja u održavanje.

Do sada je izgrađeno oko 45 km kanalizacije u obuhvatu Pazinske kotline i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnja je uglavnom financirana iz EU fondova, kroz redovne programe ili natječaje Hrvatskih voda, zatim sredstvima Istarske županije i Grada Pazina.

Za cjelovit sustav gravitacijske odvodnje Pazinske kotline nedostaju još neke odvodnje, kao npr. u ulici Istarskih narodnjaka te naselja Rijavac i Rogovići. Nakon izgradnje u Stanciji Pataj ova tri projekta aplicirat će se  za sredstva iz EU fondova te će se nakon njihove realizacije izgrađenost kanalizacije u Pazinskoj kotlini približiti na gotovo 100 %.

Godišnje se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda pročisti oko 200.000 m3 uglavnom sanitarnih,  manjim dijelom  tehnoloških otpadnih voda, otpadnih  voda  septičkih jama  te  sadržaji  EKO  WC-a. Vrijednosti  izlaznih pokazatelja izuzetno su zadovoljavajuće, odnosno  daleko ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Sustav javne odvodnje čuva kvalitetu  površinskih i podzemnih voda, a time i izvorišta pitke vode s kojima su povezane vode sliva Pazinčice.

 

25|10 2016

Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Antuna Kalca

kanalizacija-u-ulici-a-kalcaProteklog se vikenda zbog građevinskih radova u sklopu izgradnje kanalizacijskog kolektora i pristupne ceste u Pazinu u ulici Antuna Kalca i u obližnjim ulicama Velog Jože i Prolazu Vinceta od Kastva uvela privremena regulacija prometa. Projekt spajanja cijele pazinske kotline na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina obuhvaća i izgradnju kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca u starom dijelu Pazina.

Grad Pazin u suradnji s Hrvatskim vodama i građanima koji žive u ulici Antuna Kalca osmislio je projekt koji osim gradnje kanalizacije obuhvaća i obnovu asfaltnog pokrova ove ulice koja se proteže od zgrade nekadašnjeg Župnog stana do Pansiona Laura. Radovi  uključuju vodoopskrbnu i telekomunikacijsku infrastrukturu, javnu rasvjetu, te oborinsku i fekalnu odvodnju.

Provedbom javne nabave Usluga odvodnja poslove gradnje povjerila je CPK iz Kopra. Dragan Šipraka, direktor Usluga odvodnja d.o.o., kaže kako 80 posto investicije sufinanciraju Hrvatske vode, a  ostatak će podmiriti Grad Pazin iz svog proračuna i obitelj Milotić koja vodi Pansion.

Ukupna dužina kolektora je 140 metra, na kojeg  će se u konačnici spojiti 12 kućnih priključaka. U sklopu projekta izgradnje fekalnog kolektora u ulici Antuna Kalca rekonstruirat će se i sustav oborinske odvodnje. Ove radove financira Grad Pazin, a izvest će ih također koparski CPK. Uz to u projekt se uključio i Istarski vodovod Buzet koji će rekonstruirati 50 metra svoje vodoopskrbne mreže.

Rok za izvođenje svih radova bio je konac rujna, ali je zbog nepovoljnih vremenskih prilika produžen do 30. listopada.

 

06|09 2016

Izgradnja sustava odvodnje na području Grada Pazina

sustav odvodnje

odvodnjaStancija Patajodvodnja1Jučer (5. rujna 2016.) u 11,00 sati u naselju Stancija Pataj, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni započeti radovi odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj i Maršeti. Osim toga, predstavljeni su i radovi izgradnje kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca te kanalizacijskog kolektora u ulici Mečarski put.
Konferenciji za medije prisustvovali su pazinski gradonačelnik Renato Krulčić, direktor Usluge odvodnje d.o.o. Dragan Šipraka, te predstavnici izvoditelja radova, tvrtke Vladimir Gortan d.o.o. iz Pazina i Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta.
Glavni i izvedbeni projekt za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj izradilo je trgovačko društvo Učka konzalting d.o.o. Pazin. Investitor je Usluga odvodnja d.o.o. Projektno rješenje predviđa dva glavna kolektora s ograncima, te dva pojedinačna kraka. Odvodnja fekalnih otpadnih voda vršit će se gravitacionim sistemom.
Po dovršetku kompletne izgradnje, izvršenih ispitivanja i ishođenju uporabne dozvole izvršit će se priključivanje budućih korisnika sustava odvodnje. Na novoizgrađeni sustav spojit će se 90 kućnih priključaka, a ukupna dužina kolektora je 4397,87m.
Usluga odvodnja d.o.o. je provedbom postupka javne nabave odabralo najpovoljnijeg izvođača radova – trgovačko društvo Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta. Ugovorena vrijednost radova iznosi 4.498.859,57 kuna bez PDV-a. Izvođač je uveden u posao 29.08.2016. godine, a rok izvođenja radova je 300 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
U postupku javne nabave bagatelne vrijednosti odabran je stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu, trgovačko društvo VEMA -ING d.o.o. iz Pićna. Izgradnju sufinanciraju Grad Pazin i Hrvatske vode.
Projektu izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj, priključit će se HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Pazin s radovima pojačanog održavanja elektroenergetske infrastrukture naselja te Grad Pazin s projektom postavljanja instalacija za izgradnju preostale javne rasvjete koja nedostaje na tom području. Osim toga, bit će postavljena i infrastruktura za telekomunikacijske operatere.

U tijeku su radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca u Pazinu, investitora Usluga odvodnja d.o.o., za koje je glavni-izvedbeni projekt izradilo trgovačko društvo TERRAPROJEKT d.o.o. iz Buzeta. Gradnju sufinanciraju Hrvatske vode i Grad Pazin.
Projektu izgradnje kanalizacijskog kolektora, vrijednom 799.020,53 kuna bez PDV-a, priključen je projekt izgradnje pristupne ceste, kojem je investitor Grad Pazin. Navedeni projekt izradilo je trgovačko društvo UČKA KONZALTING d.o.o. U sklopu projekta izvest će se i radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje u ulici Antuna Kalca, u vrijednosti od 109.329,72 kune bez PDV-a. Radove financira Grad Pazin.
Usluga odvodnja d.o.o. je postupkom javne nabave odabralo najpovoljnijeg izvođača, trgovačko društvo CPK d.d. iz Kopra. Izvođač je uveden u posao 07.06.2016. godine, a rok izvođenja radova je 100 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Ukupna dužina kolektora je 139,45 m, a na novorekonstruirani kolektor spojit će se 12 kućnih priključaka. .
Projektu se priključio i Istarski vodovod d.o.o. iz Buzeta, Poslovna jedinica Pazin, rekonstrukcijom dijela svoje infrastrukture u ulici Antuna Kalca u dužini od 50 m.

Za izgradnju kanalizacijskog kolektora u ulici Mečarski put u Pazinu izrađen je glavni-izvedbeni projekt kojeg je izradilo trgovačko društvo SOLID PLUS d.o.o. iz Poreča. Investitor je Usluga odvodnja d.o.o.
Ovim projektom riješit će se problem odvodnje fekalnih voda u ulici Mečarski put u Pazinu, te stvoriti preduvjeti za buduću izgradnju kolektora naselja Rusijani i Mečari.
Na kolektor se u ovoj fazi spajaju 4 kućna priključka, a dužina kolektora je 171,39 m.
Usluga odvodnja d.o.o. je provedbom postupka javne nabave bagatelne vrijednosti odabralo najpovoljnijeg izvođača, trgovačko društvo Vladimir Gortan d.o.o. iz Pazina. Ugovorena vrijednost radova iznosi 456.671,75 kune bez PDV-a.
Izgradnju kolektora sufinanciraju Hrvatske vode i Grad Pazin. Izvođač je uveden u posao 29.08.2016. godine, a rok izvođenja radova je 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Usluga odvodnja d.o.o. završila je izgradnju fekalne kanalizacije uz državnu cestu DC44 koja prolazi kroz Lupoglav. U projektu kojeg je pokrenula Općina Lupoglav u suradnji s Hrvatskim cestama d.o.o., Usluga odvodnja d.o.o. je kao javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, preuzelo ulogu investitora te uspješno u suradnji s Hrvatskim vodama, Općinom Lupoglav, Hrvatskim cestama d.o.o. i Istarskim vodovodom d.o.o. okončala izgradnju fekalne kanalizacije.
Ugovorena vrijednost radova na fekalnoj kanalizaciji je 1.400.413,05 kuna bez PDV-a, a izvođač kompletnih radova, izgradnje ceste, fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda bilo je trgovačko društvo Cesta d.o.o. iz Pule.

11|07 2016

Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca

Kastavska ulicaU skladu sa osnovnim ciljem spajanja cjelokupne pazinske kotline na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina, započeta je izgradnja još jednog kanalizacijskog kolektora na području Grada Pazina,  u ulici Antuna Kalca.

Ovom investicijom nastavljamo dobru suradnju sa Hrvatskim vodama, Gradom Pazinom i građanima po pitanju projektiranja, građenja i kompletne realizacije projekta, a osim rekonstrukcije stare austrijske odvodnje, koja je vremenom ponekad postala propusna u privatne i poslovne prostore, ulica će imati bolju komunikaciju i novi asfalt.

Za izgradnju kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca u Pazinu izrađen je glavni-izvedbeni projekt; građevinski projekt –projekt fekalne kanalizacije, broj: 05-14/GP od strane projektanta trgovačkog društva TERRAPROJEKT d.o.o. iz Buzeta, a   investitor, Usluga odvodnja d.o.o., ishodovao je  građevinsku dozvolu.

Projektu izgradnje kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca priključen je projekt izgradnje pristupne ceste Antuna Kalca, investitor koje je Grad Pazin, a koji se sastoji od izgradnje pristupne ceste, izgradnje fekalne kanalizacije i izvođenja ostalih građevinskih radova. Za navedeni projekt  izrađen je glavni projekt, broj: 8/1187-Z, glavnog projektanta trgovačkog društva UČKA KONZALTING d.o.o., te je Grad Pazin ishodovao građevinsku dozvolu. Prijenosom građevinske dozvole na investitora Usluga odvodnju d.o.o. objedinjena je investicija i provedena jedinstvena javna nabava radova.

Usluga odvodnja d.o.o. je provedbom postupka javne nabave odabrala najpovoljnijeg izvođača, trgovačko društvo CPK d.d. iz Kopra. Ugovorena vrijednost radova iznosi 799.020,53 kune bez PDV-a. Izgradnju sufinanciraju Hrvatske vode u iznosu od 500.000,00 kuna i Grad Pazin u preostalom iznosu.

Izvođač je uveden u posao 07.06.2016. godine, a rok izvođenja radova je 100 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Ukupna dužina kolektora je 139,45 m, a na novo izgrađeni kolektor spojit će se 12 novih kućnih priključaka.

U sklopu projekta izgradnje fekalne odvodnje izvest će se i radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje u ulici Antuna Kalca, u vrijednosti od 109.329,72 kune bez PDV-a. Radove financira Grad Pazin, a isti su u postupku nabave ugovoreni sa izvođačem CPK d.d., iz Kopra.

U projekt se uključio i Istarski vodovod d.o.o., Buzet, Poslovna jedinica Pazin, sa projektom rekonstrukcije dijela svoje infrastrukture u ulici Antuna Kalca u dužini od 50 m.

22|02 2016

Obavijest vlasnicima septičkih/sabirnih jama

Temeljem zaduženja koje smo dobili od strane vodopravnog inspektora, kao tvrtka koja se bavi djelatnošću javne odvodnje i pročišćavanja, obavještavamo vlasnike  septičkih/sabirnih jama o zakonskoj obavezi kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti septičke/sabirne jame do 1. srpnja 2016. godine.

Napomena:
Za obavljanje usluge ispitivanja vodonepropusnosti septičke/sabirne jame možete se obratiti nekoj od ovlaštenih tvrtki na području Istarske županije. Nadzor o obavljenom ispitivanju u nadležnosti je vodopravne inspekcije Ministarstva poljoprivrede.

17|12 2015

327_zvoncici_2Korisnicima naših usluga, poslovnim suradnicima i svim građanima Grada Pazina

želimo čestit Božić i uspješnu Novu godinu.

Usluga odvodnja d.o.o.

09|10 2015

Izgrađen kanalizacijski kolektor u Kastavskoj ulici

Kastavska ulicaU skladu s osnovnim ciljem spajanja cjelokupne pazinske kotline na sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina završena je izgradnja kanalizacijskog kolektora u Kastavskoj ulici te su tako mogućnost priključenja na navedeni sustav dobili i svi stanari novog naselja na Starom Pazinu.
Ovom investicijom tvrtka Usluga odvodnja d.o.o., kao investitor radova, nastavlja dobru suradnju s Gradom Pazinom, Hrvatskim vodama i građanima po pitanju projektiranja, građenja i kompletne realizacije projekata komunalne infrastrukture.
S novih 36 priključaka povećava se dosadašnji postotak spojenosti od oko 94 % te se u ovom dijelu grada završava izgradnja fekalne kanalizacije.
Vrijednost investicije je 1.152.000,00 kuna,  80 % su financirale Hrvatske vode, a 20 % Grad Pazin. Radove je izvodila tvrtka Vladimir Gortan d.d. Pazin.  Dužina glavnog fekalnog voda je 996 metara, a priprema za kućne priključke 369 metara.
Izgradnjom novog gravitacijskog fekalnog kolektora  eliminiran je tlačni vod i crpna stanica Foškići, koja je svojim radom proteklih nekoliko godina stvarala neugodne mirise stanovnicima naselja, tako da  sada naselje Foškići ima samo gravitacijski kolektor fekalne kanalizacije.

22|09 2015

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje-Kastavska ulica

Obavještavamo građane Kastavske ulice da je izgrađen sustav javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Više na donjem linku:

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje

14|05 2015

Završetak radova na sustavu za ponovno korištenje pročišćene vode u tehnološkom procesu

Sustav za povrat vodeRadi smanjenja operativnih troškova, odnosno uštede vode Usluga odvodnja d.o.o. odlučila se za investiranje u izgradnju objekta za povrat pročišćene otpadne vode radi ponovnog korištenja u tehnološkom procesu, odnosno na sitima za ispiranje i odvajanje krutih tvari i pijeska iz otpadne vode (mehanička obrada) te za obradu viška mulja. Isto tako, ovako reciklirana voda koristit će se i za zalijevanje zelenih površina u krugu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina.
Vrijednost investicije iznosi 242.581,30 kn bez PDV-a, očekujemo povrat investicije za otprilike 4,5 godina.
Godišnji trošak vode (prosjek 2006.-2014.) iznosi 60.000,00 kn, a godišnja potrošnja vode (prosjek 2006.-2014.) je 4.300 m3. Sada, nakon izgradnje sustava, ušteda vode i uz nju vezanih troškova iznosit Sustav za povrat vode2će oko 98%.
Nakon provedenog postupka bagatelne nabave posao izgradnje navedenog sustava dobila je tvrtka Tehnomehanika d.o.o. Rijeka. Radovi su počeli krajem siječnja ove godine, a završeni početkom ovog tjedna.
Dijelovi sustava za ponovno korištenje pročišćene vode u tehnološkom procesu su: sabirni bazen za pročišćenu vodu zapremine cca. 25 m3, dvije pumpe, 75 m cijevi, kompenzacijska posuda, tri vrtna hidranta.

Copyright Usluga odvodnja d.o.o. Pazin 2014. - 2015. Šime Kurelića 22, Pazin, 052/622-350, fax: 052/622-365, e-mail: odvodnja@usluga-pazin.hr